Sauny listopad

październik 25th, 2013


saune promocja1

październik 18th, 2013

Zarząd Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie Spółka z o.o.
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę baru w budynku Kompleksu.

 

 

Lp.

Nr działki

Opis lokalu

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Forma zbycia gruntu

Wywoławczy czynsz miesięczny płatny z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca:

Wadium

1.

2/2 obręb geod. 103 Bytów

 1. Bar:

– zaplecze gastronomiczne –

50,9m2

– sala konsumpcyjna – 75,60m2

2. Sprzęt gastronomiczny i wyposażenie sali

 

ul. Mickiewicza 15, 77-100 Bytów

Nieruchomość zabudowana

Dzierżawa na okres 36 miesięcy

Czynsz: 1500,00 zł. + VAT

Wyposażenie:

500,00 zł. + VAT

500,00 zł.

 

Pisemna oferta powinna zawierać:
1.     Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę w przypadku złożenia oferty przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą.
2.     Datę sporządzenia oferty.
3.     Dowód dokonania przelewu lub wpłaty wadium na rachunek Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie Spółka z o.o. – nr konta 86 1240 3783 1111 0010 4735 0507.
4.     Termin rozpoczęcia działalności – listopad 2013r.
5.     Proponowaną wysokość czynszu miesięcznego.

1.     Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu oraz o zapoznaniu się z projektem umowy i przyjęciu tych warunków i projektu umowy  bez zastrzeżeń.
2.     Koncepcję funkcjonowania baru (godziny otwarcia, menu, imprezy okolicznościowe, itp.).
3.     Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami na rzecz gminy, w której oferent dotychczas prowadził działalność gospodarczą.
4.     Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz niezaleganiu w podatkach z właściwego Urzędu Skarbowego.

Pisemne oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg – bar” należy składać w sekretariacie Kompleksu w Bytowie, ul. Mickiewicza 15 do dnia 07.11.2013r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu).

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.11.2013r. o godz. 12:30 w siedzibie Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie, ul. Mickiewicza 15, pokój -1.09 w obecności oferentów.

 

Podstawowe warunki dzierżawy i przetargu:

  1. Dzierżawca zobowiązany jest do prowadzenia baru we wszystkie dni funkcjonowania Kompleksu.
  2. Nakłady związane z funkcjonowaniem lokalu użytkowego ponosi dzierżawca.
  3. Wpłata kaucji na konto wydzierżawiającego, w dniu podpisania umowy, w wysokości 5.000,00 złotych tytułem zabezpieczenia należności wynikających z umowy.
  4. Poddzierżawianie nieruchomości lub wprowadzanie nowej działalności będzie możliwe jedynie za pisemną zgodą Wydzierżawiającego.
  5. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium  na rachunek bankowy Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie Spółka z o.o. lub gotówką w kasie Spółki (Bytów, ul. Mickiewicza 15, pokój -1.08) – nr konta 86 1240 3783 1111 0010 4735 0507 (tytuł: „Przetarg – bar”). O dotrzymaniu wyznaczonego terminu świadczy data wpływu wadium na konto Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie Spółka z o.o. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostaje zatrzymane i zaliczone na poczet zapłaty czynszu dzierżawnego, w przypadku uchylenia się przez osobę do zawarcia umowy dzierżawy wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie wypłacone w dniu 07.11.2013r.
   1. Do wylicytowanej stawki dolicza się podatek VAT.
   2. O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować spełnienie wszystkich warunków przetargu i dzierżawy oraz zaoferowanie najwyższego czynszu dzierżawnego.
   3. Lokal przeznaczony do wydzierżawienia będzie udostępniony zainteresowanym po wcześniejszym umówieniu terminu z Prezesem p. Krzysztofem Stępieniem – tel. 59/822-15-00.
   4. Informacje dotyczące wyposażenia Sali konsumpcyjnej oraz zaplecza gastronomicznego można uzyskać telefonicznie lub osobiście w biurze Spółki – Bytów, ul. Mickiewicza 15, tel. 59 822-15-00.
   5. Technologia baru zakłada możliwość przygotowanie posiłków z półproduktów.
   6. Dzierżawca będzie ponosił koszty związane z eksploatacją lokalu: energia elektryczna, ciepło, woda, kanalizacja.
   7. W przypadku równorzędnych ofert Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Spółka z o.o. przeprowadzi negocjacje ze stronami zainteresowanymi wydzierżawieniem sklepu. Negocjacje dotyczyć będą wysokości czynszu dzierżawnego. Umowa dzierżawy zostanie zawarta z podmiotem, który podczas przedmiotowych negocjacji zaoferuje najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego.
   8. Komisja przetargowa ma prawo zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty.
   9. Komisja przetargowa ma prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

    

                                                                         Zarząd  Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie Sp. z o.o.

październik 16th, 2013

                      Kompleks basenowo- rekreacyjny „Nimfa” w Bytowie zatrudni na umowę zlecenie 3 osoby

(mile widziani emeryci lub renciści) do obsługi szatni na basenie.                        

Zainteresowane  osoby prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Kompleksu lub telefoniczny 59-822-15-00. 

Aqua Aerobic

wrzesień 24th, 2013

aquaS1

Promocja dla Emerytów

wrzesień 24th, 2013

senior 3

Zajęcia fitness-pilates

wrzesień 4th, 2013

fitnespilates

zmiana cen!!!

sierpień 31st, 2013

Rozpoczyna się rok szkolny w związku z tym wracamy do cennika z przed wakacji!!!.

Cennik obowiązywać będzie od 02 września

cennik1

Funkcjonowanie saun

sierpień 31st, 2013

 Istnieje możliwość rezerwacji saun poza ustalonymi godzinami ich funkcjonowania.

krysiu

 

CYKL ZAWODÓW I ZABAW

sierpień 12th, 2013

nimfa

Już od jutra tj. soboty 10 sierpnia Wodny Tor Przeszkód czeka na ciebie!

To wszystko dzięki niespodziance jaką zafundowała wam firma Aqua Track!

Przyjdź z całą rodziną i przeżyj niezapomnianą przygodę!