Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią

 

§1

Boisko sportowe jest własnością Gminy Bytów, będące w zarządzie Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie Spółka z o.o.

§2

 1. Z boiska sportowego mogą korzystać: szkoły, kluby sportowe, organizacje społeczne pod opieką nauczyciela, trenera lub innej osoby odpowiedzialnej oraz osoby prywatne.
 2. Podczas meczów oraz treningów kibice mogą przebywać wyłącznie poza ogrodzeniem boiska.
 3. Wszyscy korzystający z boiska przed rozpoczęciem rozgrywek zobowiązani są do:
 • a) zapoznania się z regulaminem korzystania z boiska
 • b) wyznaczenia ze swej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek na boisku.

§3

 1. Obiekt jest czynny w godzinach 8.00-21.30. W okresie zimowym, po zmroku, istnieje możliwość włączenia oświetlenia.
 2. Zajęcia na boisku odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zarządem Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie Spółka z o.o.
 3. Korzystanie z obiektu jest odpłatne. Cennik i zasady odpłatności ustala Zarząd Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie Spółka z o.o.
  • Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia miejskich i gminnych imprez sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek międzyszkolnych, okresowych prac konserwacyjnych.

§4

 1. Korzystający z obiektu zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz obuwia piłkarskiego typu LANKI. Wprowadza się bezwzględny zakaz używania obuwia piłkarskiego z kołkami metalowymi.
 2. Nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń sportowych i płyty boiska czuwa Zarząd Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie Spółka z o.o. upoważniony do wydawania poleceń użytkownikom obiektu.
 3. Osoby odpowiedzialne za przebieg zajęć na boisku zobowiązane są do:
 • dokonania wpisu do ewidencji osób korzystających z boiska,
 • niezwłocznego zgłoszenia zarządcy boiska uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach.

§5

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:

  • poruszania się na motocyklach, motorowerach, rowerach, rolkach, wrotkach, itp. po płycie boiska i w jego obrębie,
  • palenia tytoniu, spożywania alkoholu, przyjmowania środków odurzających, zaśmiecania płyty boiska w tym szczególnie zabrudzania sztucznej trawy gumą do żucia, pestkami słonecznika, itp.
  • przebywania na obiekcie osób w stanie nietrzeźwości.
  • przeszkadzania grupom zorganizowanym, zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
  • wieszania oraz wchodzenia na bramki treningowe, furtki i ogrodzenie boiska,
  • wprowadzania na teren psów i innych zwierząt.

§6

  • Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.>

§7

  • Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu boiska niezależnie od skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego.

§8

 • O wszelkich sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje w każdym przypadku Zarządca obiektu.

 

 

 

Zarząd

Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie Spółka z o.o.