Regulamin Domu Sportowca

 

§1

 

 1. Gość Domu Wypoczynkowego ,,Dom Sportowca” zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji dowodu tożsamości przed zameldowaniem. W przypadku odmowy, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego.
 3. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 5. Dom Wypoczynkowy uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Przedłużenie pobytu w pokoju po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 7. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.30 program komputerowy Recepcji może naliczyć opłatę za pół doby wynajmu pokoju hotelowego według cen pełnych.

 

§2

 1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę.
 2. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach 7.00-22.00.
 3. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do pokoju Gościa Domu Wypoczynkowego ,,Dom Sportowca”, według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania.

§3

 • Dom Wypoczynkowy ,,Dom Sportowca” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi zarządzającemu obiektem reakcję.

§4

 • Dom Wypoczynkowy ,,Dom Sportowca” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.

§5

 1. W Domu Wypoczynkowym ,,Dom Sportowca” obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.

§6

 1.  Gość Domu Wypoczynkowego ,,Dom Sportowca” ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, pracownik Domu Wypoczynkowego ,,Dom Sportowca” może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba ta zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracownika obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia terenu Domu Wypoczynkowego ,,Dom Sportowca”.
 3. Dom Wypoczynkowy ,,Dom Sportowca” może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin obiektu, wyrządzając szkodę w mieniu Domu Wypoczynkowego ,,Dom Sportowca” lub Gości albo szkodę na osobie Gości pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Domu Wypoczynkowym ,,Dom Sportowca”.

§7

 1. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach noclegowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 2. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.

§8

 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju gościnnym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji pracownik Domu Wypoczynkowego ,,Dom Sportowca” przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

§9

 1. Dom Wypoczynkowy ,,Dom Sportowca” zastrzega sobie prawo, do zażądania płatności ,,z góry” w przypadku Gości będących w Domu Wypoczynkowym ,,Dom Sportowca” po raz pierwszy. W momencie odmowy, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. Recepcjonista ma prawo prosić o uregulowanie rachunku wcześniej niż przy wyjeżdzie, w momencie gdy rachunek ten przekracza kwotę 300 zł.
 3. W Domu Wypoczynkowym ,,Dom Sportowca” obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, zarówno w pokojach i na korytarzach.
 4. W Domu Wypoczynkowym ,,Dom Sportowca” zabrania się pozostawiania w pokojach odpadów komunalnych tj. odzież i obuwie robocze, sprzęt komputerowy, sprzęt RTV oraz przedmiotów o dużych gabarytach. Istnieje możliwość odebrania wyżej wymienionych przedmiotów w §9 pkt. 4 przez pracownika obiektu, wyłącznie w przypadku uiszczenia przez Gościa dodatkowej opłaty w wysokości 10 zł brutto.

 

 

 

Zarząd

Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie Spółka z o.o.