Regulamin Noclegi „Nimfa”

§1

 1. Gość  zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji dowodu tożsamości przed zameldowaniem. W przypadku odmowy, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba  trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego.
 3. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość  powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 5. Pracownicy Obiektu Noclegi „Nimfa” uwzględnią życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Przedłużenie pobytu w pokoju po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 7. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.30 program komputerowy Recepcji może naliczyć opłatę za pół doby wynajmu pokoju  według cen pełnych.

§2

 1. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę.
 2. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju noclegowym w godzinach 7.00-22.00.
 3. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa  po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do pokoju Gościa , według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania.

§3

 • Noclegi „Nimfa”  świadczą usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi zarządzającemu obiektem reakcję.

§4

 •  Obiekt Noclegi „Nimfa”  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.

§5

 1. W obiekcie Noclegi „Nimfa” obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z Naszych usług  mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.

§6

 1.  Gość  ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych  powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, pracownik obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba ta zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracownika obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia terenu Obiektu Noclegi „Nimfa”.
 3.  Pracownik obiektu Noclegi „Nimfa”  może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin obiektu, wyrządzając szkodę w mieniu  lub Gości albo szkodę na osobie Gości pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie.

§7

 1. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach noclegowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 2. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.

§8

 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju gościnnym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji pracownik obiektu Noclegi „Nimfa”  przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

§9

 1. Noclegi „Nimfa” zastrzegają sobie prawo, do zażądania płatności ,,z góry” w przypadku Gości będących  po raz pierwszy. W momencie odmowy, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. Recepcjonista ma prawo prosić o uregulowanie rachunku wcześniej niż przy wyjeździe, w momencie gdy rachunek ten przekracza kwotę 300 zł.
 3. W obiekcie Noclegi „Nimfa”  obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, zarówno w pokojach i na korytarzach.
 4. W obiekcie Noclegi „Nimfa” zabrania się pozostawiania w pokojach odpadów komunalnych tj. odzież i obuwie robocze, sprzęt komputerowy, sprzęt RTV oraz przedmiotów o dużych gabarytach. Istnieje możliwość odebrania wyżej wymienionych przedmiotów w §9 pkt. 4 przez pracownika obiektu, wyłącznie w przypadku uiszczenia przez Gościa dodatkowej opłaty w wysokości 10 zł brutto.

Zarząd

Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie Spółka z o.o.