Regulamin sali sportowej

1.Sala sportowa jest przeznaczona do realizacji zajęć treningowych, rekreacyjnych, lekcji wychowania fizycznego, zawodów sportowych oraz imprez sportowo-okolicznościowych.

2.Korzystanie z Sali sportowej może nastąpić wyłącznie po uzgodnieniu z Zarządem Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie Spółka z o.o.

3.Korzystanie z sali sportowej dozwolone jest tylko w obecności trenera, instruktora lub nauczyciela.

4.Wszystkich korzystających obowiązuje odpowiedni ubiór sportowy – koszulka, spodenki lub dres oraz sportowe obuwie na miękkiej i jasnej podeszwie.

5. Uczestnicy zajęć przebierają się w szatni, pozostawiając obuwie i ubranie w należytym porządku.W czasie przebywania osób w sali gimnastycznej szatnia powinna być zamknięta. Osoby nie uczestniczące czynnie nie mogą przebywać w czasie zajęć w szatni.

6. Przenoszenie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do zajęć powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt – wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sali należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.

7. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do zajęć mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

8. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawiać po zakończonych zajęciach w oznaczonych miejscach.

9. Osoby ćwiczące w sali sportowej zobowiązane są przestrzegać poleceń trenera, instruktora lub nauczyciela, dotyczących szczególnie: ładu, porządku, dyscypliny w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu.

10. Utrzymanie czystości sali sportowej, szatni, urządzeń i sprzętu oraz wietrzenie tych pomieszczeń stanowi podstawowy warunek z ich korzystania.

11. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia.

12. Za zniszczenie sprzętu i wypadki w czasie korzystania z sali gimnastycznej odpowiada osoba prowadząca zajęcia.

13. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają natychmiast nauczycielowi.

14. Nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących na poszczególnych obiektach stanowić może podstawę do wymówienia umowy o korzystanie z sali sportowej.

Zarząd

Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie Spółka z o.o.