Bieg i Marsz Nordic Walking dla WOŚP

Listopad 20th, 2017

nwwosp

„ROZGRZEJ SERCE Z WOŚP– Druga Bytowska Edycja Biegu i Marszu Nordic Walking dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

REGULAMIN

I. Organizator

 1. Organizatorami imprezy „ROZGRZEJ SERCE Z WOŚP” są:

Sztab WOŚP Bytów, Marcin Pacyno, Bytowskie Centrum Kultury, Kompleks Basenowo- Rekreacyjny „NIMFA” w Bytowie, Miasto Bytów.

 

II. Cel biegu

 1. Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków, zgodny z celem finału WOŚP.
 2. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

 

III. Termin i miejsce

 1. Impreza odbędzie się 13 stycznia 2018 roku /sobota/.
 2. Miasteczko zawodów zlokalizowane będzie na boiskach asfaltowych przy Kompleksie Basenowo- Rekreacyjnym „NIMFA” w Bytowie ul. Adama Mickiewicza 15, 77-100 Bytów. Biuro zawodów znajdować się będzie w budynku „Olimpijczyk”
 3. Długość trasy: około 5 km. Trasa będzie oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy WOŚP.

 

IV. Program zawodów

9:00 – 10:45 – odbiór pakietów startowych w budynku „Olimpijczyk”. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.

10:50 – oficjalne otwarcie zawodów

11:00 – start

12:00 – dekoracja

12:10 – losowanie nagród

12:30 – zakończenie zawodów

 

V. Zasady uczestnictwa

 1. W imprezie „ROZGRZEJ SERCE Z WOŚP” mogą wziąć udział osoby w każdym wieku. Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnoletniej jest wyrażenie zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez wypełnienie oświadczenia o starcie osoby niepełnoletniej. Druki dostępne będą w biurze zawodów. Najmłodsi zawodnicy do 13 roku życia startują z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 2. Każdy uczestnik biorący udział w biegu musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów.
 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w imprezie będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu albo zaświadczenie lekarskie. W przypadku osób niepełnoletnich zaświadczenie powinno być podpisane także przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika.
 4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 5. Bieg odbywa się bez pomiaru czasu.
 6. Wszyscy uczestnicy zawodów są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
 7. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu i marszu są ostateczne i niezmienne.

 

VI. Zgłoszenia i opłata startowa

 1. Zgłoszenia do biegu i marszu będą przyjmowane elektronicznie poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie: elektronicznezapisy.pl oraz w dniu zawodów od godz. 9:00 – 10:30.
 2. Zgłoszenia elektroniczne będą przyjmowane do 11 stycznia 2018 roku.
 3. Kompletny pakiet startowy otrzymuje 100 pierwszych zapisanych osób. (numer startowy, agrafki, posiłek regeneracyjny, medal na mecie, baton, woda)
 4. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:

- do 12 lat – bezpłatnie (start wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego)

- od 13 do 17 lat – 10 zł

- od 18 lat – 30 zł

Opłatę należy uiścić w dniu zawodów przy okazji odbioru pakietu startowego.

Na każdym ze stanowisk będzie znajdować się również tzw. Puszka WOŚP. Dochód z zebranych pieniędzy zostanie przeznaczony na cel 25. Finału WOŚP – zbiórka pieniędzy dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

 1. Pierwsza trójka kobiet oraz pierwsza trójka mężczyzn otrzymują okolicznościowe statuetki oraz nagrody.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia zawodów.

 1. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w wiadomości mailowej zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników imprezy „ROZGRZEJ SERCE Z WOŚP” obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby promocyjne.
 3. Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu numeru startowego.
 4. Organizator zapewnia opiekę pierwszej pomocy przedmedycznej na trasie i mecie biegu.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 6. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 7. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

nwwospplakat

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.