Nabór na stanowisko głównego księgowego

Sierpień 7th, 2018

ksiegowoscPrezes Zarządu Spółki Kompleksu Basenowo – Rekreacyjnego w Bytowie   Sp. z.o.o.  ogłasza nabór na stanowisko pracy: główny księgowy w wymiarze 1,0 etatu.

1.  Wymagania niezbędne:

1)      Obywatelstwo polskie

2)      Spełnianie jednego z poniższych warunków:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

3)      Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych.

4)      Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego, przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych, samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

5)      Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy kodeks spółek handlowych.

6)      Znajomość przepisów finansowo-księgowych z zakresu spółek handlowych.

7)      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

8)      Nieposzlakowana opinia.

Zgadzam się na przetwarzanie przez [wstawić nazwę pracodawcy wskazaną w ogłoszeniu o pracę] danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

2.  Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych,

2)      znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego w tym spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego bądź Skarbu Państwa,

3)      znajomość przepisów dotyczących prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych.

4)      doświadczenie zawodowe w spółkach prawa handlowego,

5)      biegła znajomość obsługi komputera w tym programów finansowo-księgowych, płacowych,

6)      Znajomość bankowości elektronicznej,

7)      umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów, zestawień wg potrzeb

8)      umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

9)      samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność i dokładność
w realizacji powierzonych zadań.

10)      doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

3.Warunki pracy i płacy

1)     umowa na czas określony, z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,

2)      praca w siedzibie Spółki,

3)      praca biurowa.

4.  Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny i CV,

2)      kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i staż zawodowy,

3)      Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

4)      Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwo karne skarbowe.

5)      Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych

6)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji.

7)      Wykaz złożonych dokumentów.

8)      Osoba, której w wyniku zakończenia procedury naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia – przedstawia informacje z Krajowego Rejestru Karnego.

Dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata, a w przypadku składanych kserokopii, odpisów, itp. uwierzytelnione przez kandydata poprzez złożenie podpisu na dokumencie.

Dokumenty aplikacyjne powinny być ponumerowane i uwidocznione w wykazie złożonych dokumentów z podaniem numeru strony.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV z numerem telefonu do kontaktu powinny być opatrzone klauzulą:

Dokumenty powinny zawierać informację o treści: Zgadzam się na przetwarzanie przez Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie S.p. z.o.o. danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Zgodnie z przepisami RODO.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem innej osoby bądź też pocztą tradycyjną, kierowaną do Sekretariat Kompleksu Basenowo – Rekreacyjnego w Bytowie   Sp. z. o. o., 77-100 Bytów, ul. Mickiewicza 15
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na głównego księgowego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.08.2018 r. do godz. 14:00

Aplikacje, które wpłyną do Spółki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w II etapach:

1)      I   etap polegający na analizie formalnej dokumentów,

2)      II etap będzie stanowiła rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione pisemnie lub telefonicznie.

Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej:

31.08.2018 r. godz. 11:00-15:00

Spółka zastrzega sobie kontakt tylko z wybranymi kandydatami oraz zastrzega zakończenie naboru bez rozstrzygnięcia.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej BIP UMiG w Bytowie.

Dodatkowych informacji udziela Prezes Zarządu Spółki tel. 59 8221503

Bytów dnia, 20 sierpnia 2018 r.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.